امتیاز بازآموزی

صفحه اصلی > امتیاز بازآموزی

مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه امتیاز کمیته هزینه مجموع
دکترا مهندسی بهداشت حرفه ای 19175 4.25 1020000
دکترا مهندسی بهداشت محیط 1916 4.25 1020000
کاردانی صنایع ایمنی صنعتی 1029 4.25 690000
کاردانی بهداشت حرفه ای 1017 4.25 690000
کاردانی بهداشت محیط 1014 4.25 690000
کارشناسی مهندسی صنایع - ایمنی صنعتی 1135 4.25 690000
کارشناسی ایمنی صنعتی و محیط كار 1223 4.25 690000
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 11275 4.25 690000
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای 11345 4.25 690000
کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی 1474 4.25 690000
کارشناسی ارشد سم شناسی محیط 14112 4.25 690000
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 14175 4.25 690000
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط 1437 4.25 690000
کاردانی اتاق عمل 1013 9.5 450000
کاردانی فوریتهای پزشكی 1025 9.5 450000
کاردانی هوشبری 1018 9.5 450000
کاردانی پرستاری 1010 9.5 450000
کارشناسی هوشبری 1114 9.5 450000
کارشناسی اتاق عمل 1130 9.5 450000
کارشناسی پرستاری* 1110 9.5 450000
کارشناسی فوریتهای پزشكی 1225 9.5 450000
کارشناسی تكنولوژی اتاق عمل 1149 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری* 1410 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی 1471 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 1472 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 1459 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 1416 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری نظامی 1473 9.5 450000
کارشناسی ارشد تكنولوژی گردش خون 1481 9.5 450000
کارشناسی ارشد اتاق عمل 14103 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 14100 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی 14104 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه 14105 9.5 450000
کارشناسی ارشد پرستاری كودكان 14106 9.5 450000
کارشناسی ارشد روان پرستاری 14107 9.5 450000
کارشناسی ارشد بیهوشی 1486 9.5 450000
دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* 1510 13.5 690000
دکترای حرفه ای پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* 1618 13.5 690000
تخصص جراحی عمومی* 1733 13.5 1020000
تخصص چشم پزشکی* 1722 6.75 1020000
تخصص زنان وزایمان* 1734 9.5 1020000
تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* 1727 9.5 1020000
تخصص طب اورژانس* 1726 6.75 1020000
دکترا دکترای باکتری شناسی 1915 6.75 1020000
دکترا میكروب شناسی پزشكی 1982 6.75 1020000
دکترا توكسین های میكروبی 1962 6.75 1020000
کارشناسی ارشد باکتری شناسی 1484 6.75 690000
کارشناسی ارشد میكروب شناسی 1438 6.75 690000
کارشناسی ارشد میكروب شناسی مواد غذایی 1468 6.75 690000
تخصص بیماریهای کودکان 1711 13.5 1020000
تخصص كودكان 17115 13.5 1020000
فوق تخصص نوزادان* 2023 4.25 1020000
فوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان 20235 4.25 1020000
تخصص طب سالمندی 1736 13.5 1020000
تخصص بیماریهای داخلی* 1710 13.5 1020000
تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری* 1712 13.5 1020000
فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 2031 13.5 1020000
فوق تخصص عفونی بالغین 20315 13.5 1020000
تخصص بیماریهای قلب و عروق* 1713 4.25 1020000
فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق* 2012 4.25 1020000
فوق تخصص نفرولوژی* 2013 4.25 1020000
دکترا مامایی* 19121 6.75 690000
کاردانی مامایی 1019 6.75 690000
کارشناسی مامایی* 1115 6.75 690000
کارشناسی ارشد مامایی* 1419 6.75 690000